คณะผู้บริหาร

        "เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยาได้เน้นวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากนวัตกรรมใหม่ ๆ เน้นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และการสร้างชิ้นงานเป็นของตนเองโดยให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ตามศักยภาพ อาศัยการเรียนรู้จากธรรมชาติ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยจะให้คุณครูจะเป็นผู้ให้ความรู้พื้นฐาน ให้นักเรียนฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ บทบาทของครูจะเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลให้ความช่วยเหลืออยู่อย่างใกล้ชิด ครูจะมีบทบาทหน้าชั้นเรียนน้อยลงแต่นักเรียนจะเรียนรู้ได้มาขึ้นด้วยตัวเอง
        นอกจากงานวิชาการแล้ว โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและเน้นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยการอบรมบ่มเพาะให้เป็นคนดี มีปัญญา มีระเบียบวินัย มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ มีน้ำใจประชาธิปไตย เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม และสามารถดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป"
 

นางสุพัตรา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา

 

ดร. ประธาน  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา

 

 

นางสาวขวัญศิริ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา

 

 

นางพัชรินทร์  พึ่งสุข

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา

 

นางสาวสุมารีย์  เม่นเกิด

หัวหน้างานวิชาการ  ระดับการศึกษาปฐมวัย

 

นางน้ำผึ้ง  นาคมา

หัวหน้างานวิชาการ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ - ๓

นางสาวชิโนรส  กวางแก้ว

หัวหน้างานวิชาการ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ - ๖

 

นางสาวอรัญญา  คำสมหมาย

หัวหน้างานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

 

นางสาวสุมาลี  ผ่องสุขใจ

หัวหน้างานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน

 

 

นางสาวจรรยา  ปิ่นเกตุ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา