ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

       โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 12/1 หมู่ที่ 4 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 02-191-0515-6 / โทรสาร 02-987-8187

       โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยาก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2536 บนเนื้อที่ 2 ไร่เศษ ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ขณะนั้นใช้ชื่อว่า “โรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า” โดยมีนาง สุพัตรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เป็นผู้รับใบอนุญาต ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพในการวางรากฐานของชีวิตและสร้างพื้นฐานทางสติปัญญาให้กับเด็ก ๆ โดยมุ่งเน้นการเตรียมพร้อมด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับเด็ก ๆ อยู่เสมอจากการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการดำเนินงานของผู้บริหารและครูทุกท่าน

        ผู้ปกครองให้ความใว้วางใจส่งบุตรหลานให้เข้ามารับการดูแลเป็นจำนวนมาก และในปีการศึกษา 2538 จึงได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียนในระดับชั้น ปีที่ 1 – 6 และเพิ่มเนื้อที่เป็น 14 ไร่เศษ สร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา” ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนตามความจุของอาคารได้จำนวน 1,557 คน


สัญลักษณ์โรงเรียน

 
“ ดอกเฟื่องฟ้า ”


ปรัชญาโรงเรียน

“ นักเรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ล้าปัญญา รักษาความเป็นไทย ”

นักเรียนดี หมายถึง นักเรียนของโรงเรียนเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ได้เป็นอย่างดี มีวินัย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบ, ข้อบังคับ หรือข้อตกลง ของห้องเรียน โรงเรียน สังคม ชุมชน และประเทศชาติ อย่างถูกต้อง ใฝ่คุณธรรม หมายถึง การพยายาม หรือแสวงหา ที่จะประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม ล้ำปัญญา หมายถึง การมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ และ แสวงหาความรู้ สู่การปฏิบัติจริงได้ โดยการคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีเหตุ มีผล รักษาความเป็นไทย หมายถึง การดารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ให้นักเรียนมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทย


สีประจำโรงเรียน

สีชมพู หมายถึง ความสดใส เปรียบเสมือนกับปัญญาที่สว่างไสว สีขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ ดุจคุณธรรม


เครื่องหมายประจำโรงเรียน

ช่อเฟื่องฟ้า หมายถึง ความมีระเบียบวินัย ดอกบัว, อุนาโลม หมายถึง คุณธรรมและความเป็นไทย คบเพลิง หมายถึง ความสว่างไสวของปัญญา