รวมประกาศ รายละเอียด

การรับสมัครชั้นประถมศึกษา

ประกาศเมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2566
โดย : chichine

นักเรียนชั้นประถมศึกษา รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 6 - 12 ปี

หลักฐานการสมัครนักเรียนประกอบด้วย

สมัครเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
1. สมุดรายงานประจำตัวชั้นอนุบาลจากโรงเรียนเดิม
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 2 รูป
5. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชนบิดาและมารดา 1 ชุด

สมัครเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6
1. เอกสารทางการศึกษาจากโรงเรียนเดิม
    - แบบ ปพ. 1
    - แบบรายงานตัวนักเรียน
    - แบบระเบียนสะสม
    - เอกสารการประเมินอื่น ๆ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 2 รูป
5. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชนบิดาและมารดา 1 ชุด