รวมประกาศ รายละเอียด

การรับสมัครชั้นอนุบาล

ประกาศเมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2566
โดย : chichine

นักเรียนชั้นอนุบาล รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง อายุ 2 - 6 ปี โดยจัดชั้นเรียนตามความพร้อมและอายุของเด็ก โดยผู้ปกครองต้องนำเด็กมาในวันที่สมัครด้วย

หลักฐานการสมัครประกอบด้วย

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป
2. สูติบัตรฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ
3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชนบิดาและมารดา จำนวน 1 ชุด